با مقدار پیشفرض ;flex-grow: 1 برای تمام باکسها

flex-grow: 1.8;

flex-grow: 3;

flex-grow: 4;